STDR-Plakat-E8P-E3.jpg

Projekt: Plakat zum Stadtdruckerpreis 2008/2009
Umsetzung: A2-Plakat, Offset 4c

 STDR-Plakat-E8P-E1.jpg
Projekt: Alternatives Plakat zum Stadtdruckerpreis 2008/2009
Umsetzung: A2-Plakat, Offset 4c